факультет
інформатики
національного університету
«києво-могилянська академія»
головна новини кафедри навчання діяльність про нас
ПРОГРАМИ
Бакалаврські програми
Бакалаврські програми
Прикладна математика
Фахівці даного напрямку призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах. Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика: нормативні навчальні дисципліни – 144 кредитів, практика – 6 кредитів; вибіркові навчальні дисципліни та практика: дисципліни професійної та практичної підготовки – 59 кредитів, дисципліни вільного вибору студента – 25 кредитів; державна атестація - 6 кредитів.


Форма навчання: Денна

Завідувач кафедри:
Олійник Богдана Віталіївна
доктор фізико-математичних наук, професор

Знання з предметної кафедри:
•здатність розробляти математичні моделі об’єктів і процесів, які комп’ютеризуються;
•володіння сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, систематизації та збереження;
•здатність використовувати методи ідентифікації та класифікації інформації на базі нових інформаційних технологій за допомогою програмних технічних засобів, локальних і глобальних комп’ютерних мереж;
•володіти методами статистичного моделювання та прогнозування, виконувати оцінювання вихідних даних;
•уміння розробляти математичні моделі у вигляді систем диференційних рівнянь, використовувати методи розв’язання диференційних рівнянь;
•уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, визначати ефективність програм за допомогою програмного забезпечення комп’ютерів;
•уміння вибрати раціональні алгоритми вирішення математичних задач оптимізації та оптимального керування;
•уміння ставити конкретну прикладну задачу, знаходити найкращі рішення за допомогою методів прийняття рішень;
•уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств та фірм, включаючи проектування комп’ютерних мереж, альтернативні варіанти комп’ютеризованих систем з оцінкою необхідних ресурсів на їх реалізацію;
•володіти сучасними методами проектування програм та програмних комплексів, розробляти оптимальні рішення щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій;
•уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань розробки комп’ютерних програмних систем.