факультет
інформатики
національного університету
«києво-могилянська академія»
головна новини кафедри навчання діяльність про нас
ПРОГРАМИ
Бакалаврські програми
Бакалаврські програми
Комп'ютерні науки
Фахівці з інформатики та обчислювальної техніки призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у таких підрозділах та відділах: комп’ютерних та інформаційних центрах аналітичних досліджень; інформаційного забезпечення та в інших підрозділах. Фахівці даного профілю займаються широким колом питань, а саме: розробляють та впроваджують складні комп’ютерні системи, управляють інформаційними системами і процесами; організовують інформаційні системи; організовують пошук та обробку інформації. Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика: нормативні дисципліни – 144 кредитів, практика – 6 кредитів; державна атестація – 6 кредитів;


Форма навчання: Денна

Завідувач кафедри:
Гороховський Семен Самуїлович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Знання з предметної кафедри:
•Математичного аналізу
•Функціонального аналізу
•Комп’ютерної алгебри
•Аналізу даних
•Чисельних методів
•Методів оптимізації
•Теорії керування
•Системного аналізу та теорії прийняття рішень
•Програмування
•Програмного забезпечення ЕОМ
•Системного програмування
•Комп’ютерних мереж
•Баз даних та інформаційних систем
•Теорії ймовірності та математичної статистики
•Теорії кодування інформації
•Обчислювальної геометрії
•Криптології